Obelix

Titel

 

11.10.2019 Dortmund

 

V1, CAC, CACIB, BOS

Anw. Dt. Ch. VDH

Herbstsieger

 

13.10.2019 Dortmund

 

V1, CAC, CACIB

Anw. Dt. Ch. VDH

 

07.12.2019 Kassel

 

V1, CAC, BOB 

Anw. Dt. Ch. VDH